Drobečková navigace

Základní škola > Pro žáky a rodiče > Zápis do 1. ročníku

 

Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ Weberova

pro školní rok 2022/2023

 

 

 

- proběhne během měsíce dubna (termín bude upřesněn)

- zda proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců nebo online bude záležet na aktuální epidemiologické situaci (sledujte webové stránky a facebook školy)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (spádovost naší školy zde).
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  • Návštěva naší MŠ.
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Naše škola ve školním roce 2022/23 otevře 3 třídy prvních ročníků (kapacita 78 žáků).

V případě, že by se na školu přihlásilo více uchazečů s právem na přijetí, než je počet volných míst, tak se jako řešení nabízí losování. Průběh a výsledky losování budou zaznamenány v písemném protokolu a podepsán zástupci losování.

- informace o školní zralosti zde

INFORMACE K ZÁPISU DLE ZÁKONŮ

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: § 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. § 36 odst. 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. § 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.