Drobečková navigace

Základní škola > Pro žáky a rodiče > Zápis do 1. ročníku

 

Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ Weberova

pro školní rok 2024/2025 

Velmi nás těší, že jste si pro vzdělávání Vašich dětí vybrali právě naši školu.

TERMÍN ZÁPISU

Zápis na naší škole proběhne 11. 4. 2024 - od 14:00 do 18:00 hodin.

K účasti na zápisu využijte rezervačního formuláře v aplikaci.

APLIKACE
Pro zápis dětí do prvních tříd v městské části Praha 5 zákonní zástupci využijí aplikaci, která bude zpřístupněnadne 11.3.2024  na adrese zapisdozs-praha5.praha.eu. Do této aplikace zaregistrují údaje svého dítěte a následně si vytisknou žádost o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky (v případě žádosti o odklad nepředávejte škole žádost o přijetí).

ŽÁDOST
Vytištěnou a podepsanou žádost doručí zákonný zástupce škole v termínu zápisu. Pro rychlé vyřízení přijímání žádostí žádáme zákonné zástupce, aby přicházeli s vyplněnou a podepsanou žádostí, s připraveným rodným listem dítěte a občanským průkazem. Cizinci si přinesou doklad o pobytu na území ČR. V žádosti lze v poznámce předat informaci o sourozenci na škole, případně upozornit na speciálně vzdělávací potřeby dítěte.

ODKLAD
O odklad žádá zákonný zástupce ředitele spádové školy. Podepsanou žádost o odklad (vygenerovanou z aplikace) je možné doručit škole v době zápisu (nejdéle však do 30. 4. 2024). K žádosti doložte doporučení z poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

V letošním roce proběhne  den otevřených dveří 11. dubna od 8.00 hodin do 11.40 hodin. Pro informaci o škole využijte webových stránek školy a facebooku. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, na které na výše zmíněných stránkách nedostanete odpověď, neváhejte kontaktovat zástupkyni ředitele školy buď elektronicky na emailu gabriskova.a@zsweberova.cz, nebo telefonicky na čísle 257 181 832. Pro lepší představu o tom, jak to u nás vypadá, můžete za naše dveře nakouknout ve virtuální prohlídce na adrese http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1210/vtour/tour.html.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
  • Návštěva naší MŠ.
  • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Naše škola ve školním roce 2024/25 otevře 3 třídy prvních ročníků (kapacita 78 žáků).

V případě, že by se na školu přihlásilo více uchazečů s právem na přijetí, než je počet volných míst, tak se jako řešení nabízí losování.Průběh a výsledky losování budou zaznamenány v písemném protokolu a podepsán zástupci losování.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Proběhne 24. 6. 2024 v 17. 00 hodin.

Rodiče se na schůzkách dozví:

            - do které třídy a ke které paní učitelce bude jejich dítě rozděleno

            - bližší informace o organizaci školního roku, školní družině a školní jídelně

 

INFORMACE K ZÁPISU DLE ZÁKONŮ

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: § 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. § 36 odst. 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. § 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.