Drobečková navigace

Základní škola > Školní družina > Řád

Řád

Organizace a provoz školní družiny

1. Přihlašování, odhlašování žáka na dny školního vyučování

1.1. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost matky, upřednostnění dětí z neúplných rodin a žáků 1.- 3. ročníku). 

1.2. Poplatek za školní družinu je splatný předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách - za období září až leden a únor až červen.Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je vyrozumí písemně. Pokud poplatek není zaplacen, vedoucí vychovatelka o tom vyrozumí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce - k termínu 31.10. a 28.2.

1.3. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.

2. Docházka do ŠD

2.1. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná. 

2.2. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka. . 

2.3. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií. Žáci se nepropouštějí ze ŠD na základě telefonického rozhovoru. Žáky vyzvedávají pouze zákonní zástupci nebo osoby uvedené na zápisním lístku podepsaném zákonným zástupcem dítěte.

3. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD 

3.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu. 

3.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. 

3.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. 

3.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD. 

3.5. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD 

4.1. V době konání zájmových kroužků zodpovídá za žáky příslušný lektor, který si žáky přebírá od vychovatelky ŠD a po ukončení kroužku předá žáky zpět do ŠD. 

4.2. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 

4.3. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD.