Drobečková navigace

Základní škola > Školní družina > Řád

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090 příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Obecná ustanovení

 Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. Školní družina se ve své činnosti  řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovémvzdělávání.

 

Poslání školní družiny

 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.

 

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 1. Žáci jsoupovinni
  • řádně docházet do školskéhozařízení,
  • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byliseznámeni,
  • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřnímřádem,
  • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběhvzdělávání,
  • dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školnímřádem,
  • c) oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchtoúdajích.

 

 1. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků,dodržuješkolnířádškolyaodborných učeben.Chovásetak,abyneohrozilzdravísvoje,anijinýchosob.

 

 1. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žákypovinná.

 

 1. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánovanéčinnosti.

 

 1. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek předpoškozením.

 

 1. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomívyučujících.

 

V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

 

 1. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivýchlátek).

 

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvyrodičů.

 

 1. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečnéhoodkladu.

 

 1. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejichbezpečnost.

 

 1. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušenípovinností.

 

 1. Připorušenípovinnostístanovenýchtímtoškolnímřádemlzepodlezávažnostiporušenížákoviuložit:
 2. napomenutí třídníhoučitele,
 3. důtku třídníhoučitele,
 4. důtku řediteleškoly.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

2. Provoz a vnitřní režim školy Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005

Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 1. Ve školní družině je pověřená vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů astížností.

 

 1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedeným rozsahem docházky a způsobu odchodu žáka z ŠD – přihlášky eviduje pověřenávychovatelka.

 

 1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost matky, upřednostnění dětí z neúplných rodin, žáků z 1. – 3. ročníku, vzdálenost bydliště odškoly)

 

 1. Úplata je splatná předem, platí se jednou ročně – na období září až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami. Pověřená vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s hospodářkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost. Pokud poplatek  není  zaplacen,  pověřená  vychovatelka  o  tom  vyrozumí  ředitele  školy  –  nejpozději  k termínu 5.9. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školnídružiny.

 

5.  Úplata může být snížena neboprominuta

 

 1. žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněnáosoba,

 

 1. žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokážeřediteli,

Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy.

 

6.  Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdninpřerušuje.

 

 1. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámípísemně.

 

 1. V docházkovém sešitě, modul docházka (čipový systém vyzvedávání žáků) je zaznamenáván odchod žáka zeŠD.

 

 1. Odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičůžáka.

 

 1. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu pověřené vychovatelky a po projednání na pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy zákonným zástupcům žáka písemně se zdůvodněním.

 

 1. Žáci, kteří navštěvují pouze ranní družinu, platí poměrnou část úhrady za pololetí. O docházce do ranní družiny rozhoduje ředitelškoly.

 

3. Organizace činnosti                                                                                                                               

 

 1. Provozní dobaŠD:

Každý pracovní den: 6.30 – 8.00 11.30 – 17.30

Příchod žáků: ranní družina 6.30 – 7.30 příchod žáků hlavní vrátnicí.

Vyzvedávání žáků: samostatné odchody po obědě nebo v určenou hodinu vždy přes hlavní vrátnici. Odchody žáků ze ŠD do 13.30 a 15.00 – 17.30.

 

 1. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8. Přihlášenížákak prázdninovémuprovozumusízákonnízástupciučinitminimálně30dní předohlášenýmvolnem.

 

 1. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitelškoly.

 

 1. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60minut.

 

 1. Místnosti ŠD jsou učebny v 1. patře a v přízemíškoly.

 

 1. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičny, školní hřiště a uvolněnéučebny.

 

 1. Počet oddělení:9

 

 1. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozuoddělení.

 

 1. Po projednání se zřizovatelem se činnost školní družiny v době prázdninpřerušuje.

 

 1. Docházka do ŠD. Evidence žáků přes čipový systém Bellhop.  Na serverovou část jsou připojeni vychovatelé     z jednotlivých oddělení školní družiny a jsou jim přes ni sdělovány informace o požadavcích rodičů na vyzvednutí žáka. Po načtení čipu odešle požadavek na propuštění žáka ze školní družiny, rodiči pro kontrolu zobrazí jméno žáka a akustickým signálem ho informuje o zadání požadavku dosystému.

Vychovatel/kapotrdí požadavek a žáka ze školní družiny propustí.

 

 1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.45 do 7.30hod.

 

 1. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD a od 11.40 do 12.45hod.

 

 1. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠDpovinná.

 

 1. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednutrodičizvyučování,ohlásívychovatelcetuto skutečnosttřídní(předávající)učitel.Omluvajepísemná.

 

 1. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodičesami

 

 1. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

 

 1. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování, dále do 13.30 a 15.00 – 17.30 z důvodu nenarušení plánovaných činností. Žáci odcházejí hlavnívrátnicí.

 

 1. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny vyučujícím po ukončení řádné výuky, či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dozoru nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelceŠD.

 

 

 

 

 

 1. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií. Při opakovaném nevyzvednutí žáka do 15 minut po ukončení provozu školní družiny (17,30), může ředitel školy udělit podmínečné vyloučení z pravidelné docházky žáka, následně pak vyloučení. Žáci se nepropouštějí ze ŠD na základě telefonického rozhovoru. Žáky vyzvedávají pouze zákonní zástupci, osoby uvedené na zápisním lístku a osoby evidované přes čipový systém, který podepsal zákonný zástupcedítěte.

 

 1. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh pověřené vychovatelky školní družiny.

 

 1. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu navyučování.
 • Odpočinkové činnosti-mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti- slouží k regeneracisil,převažuje  v nich odpočinekaktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou býtrušnější.
 • Zájmové činnosti-rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog neborodič.
 • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti,práce s

 

knihou a časopisy).

 

 1. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně, v odpoledních hodinách při výkonu služby vychovatelky. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek akonzultací.

 

 1. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxačníapod.

 

 1. Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a dalšíaktivity.

 

 1. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebámžáků.

 

 1. Mobilní telefony nejsoupovoleny.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídníknihy.

 

2.   Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochranyzdraví.

 

 1. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dovědělprvní.

 

 1. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnostidružiny.

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickýmpracovníkem.

 

 1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivýchoddělení.

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. V době konání zájmových kroužků zodpovídá za žáky příslušný lektor, který si žáky přebírá od vychovatelky ŠD a po ukončení kroužku předá žáky zpět doŠD.

 

 1. Vychovatelky ŠD zajišťují pitný režim nápoji ze školní jídelny (především v jarních a letníchměsících).

 

 

 

 1. Nepřítomnostzaměstnance

Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.

Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující l den je řešena zástupem ředitele školy.

 

5. Režim školnídružiny

 

6.30 – 7.40 h, (do 7.30 příchod do ŠD), převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů.

 

11.40 – 13.30 oběd, osobní hygiena, volná činnost, odpočinková a zájmová činnost (do 13.30 odchody)

 

13.30 - 15.00 rekreační a zájmová činnost zájmová

15.00 - 17.30 osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů – kontrola v šatnách od 16.00 možnost vypracování domácích úkolů s písemným souhlasem rodičů

v 16.30 sloučení všech oddělení v přízemí budovy IV. oddělení.

 

6.  Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze stranyžáků

 

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociálnípéče.

 

 1. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten,tříd.

 

 1. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejichúschovu.

 

 1. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomuurčená.

 

5.    Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 

 1. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí.vychovatelce.

 

 1. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebozničení herního

 

zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

 

 1. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost

 

 

 

7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 1. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahuje klasifikační řád školy, tj. ukládání výchovnýchopatření.

 

 1. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným způsobem porušil školní řád, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo

z jiných zvláště závažnýchdůvodů.

 

8. Dokumentace

 

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

 • evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelnédocházce),
 • písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka združiny.
 • třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházkydětí,
 • celoroční plánčinnosti.
 • roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávuškoly,
 • vnitřní řád školní družiny, rozvrhčinnosti,
 • knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků astudentů,

 

9. Závěrečnáustanovení

 

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřenzaměstnanec:
 • Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy seřídí Skartačním řádem školy.
 • Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy azveřejněním.
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9.2015 V Praze dne 30. 4.2022

Vypracovala: Michaela Šaňková, vedoucí vychovatelka ŠD

Schválil: Mgr. Karel Čermák, ředitel školy