Zápis 2019/2020

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Den otevřených dveří proběhl v úterý 2. 4. 2019 ve dvou komentovaných prohlídkách, a to v časech od 13:30 a 14:30. (Bylo tomu tak z bezpečnostních důvodů, děkujeme za pochopení)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2019/2020 naleznete zde a letáček MČ P5 s informacemi k zápisu naleznete zde.

! Je zrušena spádovost podle ulic, důležitý je trvalý pobyt dítěte na území MČ P5 !

Obecné informace o přípravných třídách naleznete ZDE

První část zápisu bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím aplikace https://zapisdoms.praha5.cz/

Druhá část zápisu bude probíhat osobně předáním vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky, která se bude odevzdávat v budově MŠ Weberova.

Je možné zplnomocnit osobu pro veškeré právní úkony spojené se zápisem do MŠ. Vzor ke stažení zde.

Osobní odevzdání přihlášek bude   

-           2. 5.  8:00 – 11:00 hod / 13:00 – 15:00 hod

-           3. 5.  8:00 – 11:00 hod

V tomto termínu se rodiče i s dítětem dostaví osobně.

S sebou přinesou:

-          vyplněnou přihlášku

-          potvrzení od lékaře

-          rodný list dítěte

-          občanský průkaz (nutno doložit trvalé bydliště dítěte na území městské části Praha 5)

Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

Předškolní vzdělávaní v ZŠ a MŠ Weberova je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.

Od 9. 5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Prosíme, kontrolujte tento e-mail.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách ZŠ a MŠ nejpozději do 5. 6. 2019.

 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi :)