Zápis 2020/2021

Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ Weberova

pro školní rok 2020/2021 proběhne  20. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin

(náhradní termín zápisu po telefonické domluvě

 

Od 1. 4. 2020 bude na webových stránkách školy spuštěn rezervační systém, kde bude možné vybrat si přesnou hodinu konání zápisu. Zájemci o odklad školní docházky si termín zápisu nemusí rezervovat – potřebné dokumenty odevzdají pedagogům.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku naší školy:

 • dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu spádové školy (spádovost naší školy zde)
 • sourozenec v naší škole

U zápisu je nutné předložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • pro cizince mimo EU - cestovní pas a povolení k pobytu
 • vyplněnou "Žádost o přijetí" - ke stáhnutí zde
 • vyplněný "Zápisový lístek do 1. ročníku základní školy" - ke stáhnutí zde
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že jste si žádali odklad na jiné základní škole
 • u dětí mladších šesti let - doporučení PPP a odborného lékaře 
 • v případě odkladu povinné školní docházky je nutné během zápisu řediteli školy předložit:

- vyplněnou "Žádost o odklad povinné školní docházky" - ke stažení zde

- doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně   pedagogické centrum nebo středisko výchovné péče)

- doporučení odborného lékaře

 • informace o školní zralosti zde

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:

 • bude se konat 22. 6. 2020 v 17 hodin
 • rodiče se na schůzkách dozví:

            - do které třídy a ke které paní učitelce bude jejich dítě rozděleno

            - bližší informace o organizaci školního roku, školní družině a školní jídelně

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: § 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. § 36 odst. 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. § 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.