Zápis 2020/2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ Weberova pro školní rok 2020/2021

Proběhne  online - bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručí zákonný zástupce dítěte jedním z následujících způsobů do ZŠ Weberova do 20. 4. 2020:

 • poštou (ideálně doporučeně) na adresu: ZŠ Weberova, Weberova 1/1090, Praha 5, 150 00
 • datovou schránkou:  wy4umrz
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail) na adresu sindlarova@zsweberova.cz
 • osobní podání žádosti každý všední den  9 –  13.00 hodin (pouze výjimečně)

V případě, že budou uvedeny nepravdivé informace v elektronické přihlášce, nebude žák k základnímu vzdělávání přijat. Ověření dokumentů (originál rodného listu + doklad o adrese bydliště) proběhne na informativní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. Termín schůzky bude upřesněn na základě situace v ČR. Registrační čísla přijatých uchazečů budou od 27. 4. do 15. 5. uveřejněny na stránkách školy.

Odklad školní docházky

Podepsanou a řádně vyplněnou žádost o odklad školní docházky, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručí zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa jedním z následujících způsobů do ZŠ Weberova do 30. 5. 2020:

 • poštou (ideálně doporučeně) na adresu: ZŠ Weberova, Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 
 • datovou schránkou:  wy4umrz
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail) na adresu sindlarova@zsweberova.cz
 • osobní podání žádosti každý všední den  9 –  13.00 hodin (pouze výjimečně)

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku naší školy:

 • dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu spádové školy (spádovost naší školy zde.)
 • sourozenec v naší škole
 • informace o školní zralosti zde

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:

 • termín bude upřesněn (na základě situace v ČR)
 • rodiče se na schůzkách dozví:

            - do které třídy a ke které paní učitelce bude jejich dítě rozděleno

            - bližší informace o organizaci školního roku, školní družině a školní jídelně

 • v případě, že schůzka nebude z bezpečnostních důvodů možná, budou všechny potřebné informace na webu školy, či bude k dispozici informativní telefonní linka

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: § 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. § 36 odst. 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. § 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese sindlarova@zsweberova.cz