Drobečková navigace

Základní škola > Aktuality > PROVOZ ŠKOLY OD 12.4. 2021

PROVOZ ŠKOLY OD 12.4. 20211. Organizace školy od 12. 4. 2021

 

MŠ:

- umožňuje se osobní přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální

15 dětí - v oddělení Klokani a Lvíčata

- v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

- provoz MŠ je standardně 6. 30 – 17. 30 hod.

I. stupeň:

Rozdělení dětí na 2 skupiny:


1. skupina - od 12. 4.

Prezenčně - 1. + 3. ročník

Distančně - 2. + 4. + 5. ročník

 

2. skupina - od 19. 4.

Prezenčně - 2. + 4. + 5. ročníky

Distančně - 1. + 3. ročník

 

Prezenční výuka - probíhá dle standardního rozvrhu platného od 1. 9. 2020 včetně výchov

- stále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy a plavání (místo TV a plavání vycházky)

- každý vyučující učí svůj plný úvazek

- nutné přísné dodržování hygienických pravidel (žáci chirurgická rouška, vyučující respirátor, desinfekce rukou, rozestupy, časté větrání ve třídě)

- dohled nad žáky před vyučováním a během přestávek bude dle nového rozpisu


Distanční výuka - probíhá dle rozvrhu pro distanční výuku platného do 9. 4. 2021

- bez TV, plavání a výchov – na tyto předměty budou žáci dostávat individuální zadání

 

II. stupeň:

- probíhá dle rozvrhu pro distanční výuku platného do 9. 4. 2021

- bez TV, plavání a výchov – na tyto předměty budou žáci dostávat individuální zadání

- možnost individuálních konzultací – max. počet 6 žáků

- platí pouze pro žáky 9. ročníků a pro žáky ohrožených školním neúspěchem

- nutné přísné dodržování hygienických pravidel (roušky, desinfekce rukou, rozestupy, časté větrání ve třídě)

- individuálních konzultací se netýká povinné testování žáků

 

VSTUP TŘETÍCH OSOB

- v zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky, studenty a pracovníky školy v prostorách školy

- nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například při dopomoci při testování atd.

- ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy)

- pokud si zaměstnanci školy budou chtít přivést do školy někoho, kdo není zaměstnancem nebo žákem školy, může tak učinit pouze s vědomím vedení školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA

- ve školní družině se povoluje přítomnost žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky

- provoz družiny standardně - ranní 6. 30 – 7. 40 v kmenových třídách (není dovoleno děti slučovat)

- odpolední do 17. 30 hod.

 

TŘÍDY IZS

- pro řešení péče o děti, kteří navštěvují naši ZŠ a MŠ – a zrovna mají mít distanční výuku, platí:

- umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřské školy v naší mateřské škole a žákům 1. stupně ve školní družině naší školy, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

- třídy IZS 1. stupně budou probíhat ve třídě 4. B a 1. A (dle aktuální rotace tříd)

- třídy IZS MŠ budou probíhat ve třídě Žirafy

- provoz IZS 6. 30 – 16.00

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Prezenční výuka:

- žáci budou mít obědy automaticky přihlášeny

- v případě, že si budou chtít oběd ohlásit, musí tak učinit nejpozději téhož dne do 8. 00 hodin

- vyučující, kteří budou chtít oběd, si musí sami oběd přihlásit – nejpozději do 15. 30 hod. předešlého dne

- opět bude na výběr z 2 jídel

- při příchodu do jídelny si všichni vydesinfikují ruce

- u stolu sedí pouze 2 žáci – a to křížem

- roušku, případně respirátor si všichni odkládají pouze při jídle

- výdej obědů: - MŠ - 11. 30 hod

- I. Stupeň - dle rozvrhu hodin

Distanční výuka:

- žáci budou mít oběd automaticky odhlášeni

- pokud budou žáci mít o oběd zájem, musí si ho sami přihlásit – a to do 15. 30 hod. předešlého dne

- výdej obědů: 13. 30 – 14. 00 hod.

- vyučující, kteří budou chtít oběd, si musí sami oběd přihlásit – nejpozději do 15. 30 hod. předešlého dne

 

Třídy IZS:

- pokud budou žáci mít o oběd zájem, musí si ho sami přihlásit – a to nejpozději do 15. 30 hod. předešlého dne

- výdej obědů – 13. 10 hod.

 

2. Testování dětí:

- od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně antigenními testy

- testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek dle postupu (odkaz zde) v kmenové třídě vyučujícím, který tuto třídu 1. hodinu učí

- testování bude probíhat od 8.00 hodin

- výsledky testování vyučující zapíše do tabulky

- použité testy dá vyučující do odpadkového koše, igelitový pytel zaváže a dá před svoji třídu, kde jej vyzvedne pan školník, který odpad dle platných předpisů zlikviduje

- při pozitivním výsledku je kontaktován rodič, který si musí dítě neprodleně vyzvednout – pozitivní dítě mezitím bude v knihovně

- nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

- žáci, kteří odmítnou testování, se prezenční výuky neúčastní

- pro psychickou pohodu dětí může být zpočátku u testování přítomen 1 jeho zákonný zástupce (musí mít respirátor a vydesinfikované ruce)

- v MŠ a 1. ročnících dle potřeby

- 2. -5. ročník 1. týden testování

 

- testování neplatí pro žáka pokud:

 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin,

 • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

3. Testování zaměstnanců:

- od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně antigenními testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně